Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a. b. c thỏa mãn .T ìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực a. b. c thỏa mãn open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a greater or equal than b greater or equal than c greater or equal than 0 end cell row cell a b plus b c plus c a equals 3 end cell end table close.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals a square root of open parentheses a plus 2 b close parentheses open parentheses a plus 2 c close parentheses end root plus c square root of open parentheses c plus 2 a close parentheses open parentheses c plus 2 b close parentheses end root plus fraction numerator 4 b over denominator a plus c end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG