Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = 3 và a + b + c + ab + bc + ca = 6 Tính giá trị của biểu thức A = a 30 + b 4 + c 2022 a 30 + b 4 + c 2021 ​

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a+ b2 + c2 = 3 và a + b + c + ab + bc + ca = 6

Tính giá trị của biểu thức  

H. Phạm

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( a − 1 ) 2 ≥ 0 ⇔ a 2 − 2 a + 1 ≥ 0 ⇒ a 2 + 1 ≥ 2 a ( b − 1 ) 2 ≥ 0 ⇔ b 2 − 2 b + 1 ≥ 0 ⇒ b 2 + 1 ≥ 2 b ( c − 1 ) 2 ≥ 0 ⇔ c 2 − 2 c + 1 ≥ 0 ⇒ c 2 + 1 ≥ 2 c ( a − b ) 2 ≥ 0 ⇔ a 2 − 2 ab + b 2 ≥ 0 ⇒ a 2 + b 2 ≥ 2 ab ( b − c ) 2 ≥ 0 ⇔ b 2 − 2 b c + c 2 ≥ 0 ⇒ b 2 + c 2 ≥ 2 b c ( c − a ) 2 ≥ 0 ⇔ c 2 − 2 a c + a 2 ≥ 0 ⇒ c 2 + a 2 ≥ 2 a c ​ ⇒ a 2 + 1 + b 2 + 1 + c 2 + 1 + a 2 + b 2 + c 2 + a 2 ≥ 2 a + 2 b + 2 c + 2 ab + 2 b c + 2 a c ⇒ 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + 3 ≥ 2 ( ab + a c + b c + a + b + c ) ⇒ 3.3 + 3 ≥ 2 ( ab + a c + b c + a + b + c ) ⇒ 2 ( ab + a c + b c + a + b + c ) ≤ 12 ⇒ a + b + c + ab + b c + c a ≤ 6 Mà theo giả thiết: a + b + c + ab + a c + b c = 6 Suy ra dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1 A = 1 30 + 1 4 + 1 2022 1 30 + 1 4 + 1 2021 ​ = 3 3 ​ = 1 Vậy A = 1

Ta có:

Mà theo giả thiết: 

Suy ra dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy A = 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị của m để bất phương trình m − 3 x − m ​ + x − 3 > 0 vô nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG