Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c, d. Chứng minh: a) Nếu a ≥ b và c ≥ d hoặc a ≤ b và c ≤ d thì: 2 a c + b d ​ ≥ ( 2 a + b ​ ) ( 2 c + d ​ ) (1) b) Nếua ≥ b vàc ≤ dhoặca ≤ b và c ≥ d thì: 2 a c + b d ​ ≥ ( 2 a + b ​ ) ( 2 c + d ​ ) (2) Các bất đẳng thức trên gọi là bất đẳng thức Trê - bư - sép.

Cho các số thực a, b, c, d. Chứng minh:

a) Nếu ab và c d hoặc a b và c d thì:

                            (1)

b) Nếu ab và cd hoặc a b và c d thì:

                            (2)

Các bất đẳng thức trên gọi là bất đẳng thức Trê - bư - sép.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) (1) ⇔ 2 a c + b d ​ − ( 2 a + b ​ ) ( 2 c + d ​ ) ≥ 0 ⇔ 4 ( a − b ) ( c − d ) ​ ≥ 0 đúng. b) Tương tự câu a).

a) (1)  đúng.

b) Tương tự câu a).

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 < 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG