Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c > 1 thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho các số thực a, b, c > 1 thỏa mãn 1 over a plus 1 over b plus 1 over c equals 2. Chứng minh rằng: square root of a minus 1 end root plus square root of b minus 1 end root plus square root of c minus 1 end root less or equal than square root of a plus b plus c end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG