Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c > 0 thỏa mãn abc = 1. Chứng minh: a 3 ( b + c ) 1 ​ + b 3 ( c + a ) 1 ​ + c 3 ( a + b ) 1 ​ ≥ 2 3 ​ ( 1 )

Cho các số thực a, b, c > 0 thỏa mãn abc = 1. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt a 1 ​ = x , b 1 ​ = y , c 1 ​ = z ⇒ { x , y , z > 0 xyz = 1 ​ Khi đó bất đẳng thức (1) ⇔ y + z x 2 ​ + z + x y 2 ​ + x + y z 2 ​ ≥ 2 3 ​ ( 2 ) Không mất tính tổng quát, giả sử x ≥ y ≥ z > 0 ⇒ { x ≥ y ≥ z > 0 y + z x ​ ≥ z + x y ​ ≥ x + y z ​ > 0 ​ Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev và bất đẳng thức AM - GM: y + z x 2 ​ + z + x y 2 ​ + x + y z 2 ​ ≥ ≥ 3 1 ​ ( x + y + z ) ( y + z x ​ + z + x y ​ + x + y z ​ ) = 6 1 ​ [ ( y + z ) + ( z + x ) + ( x + y ) ] ( y + z x ​ + z + x y ​ + x + y z ​ ) ≥ ≥ 6 1 ​ .3 [ y + z x ​ ( y + z ) + z + x y ​ ( z + x ) + x + y z ​ ( x + y ) ] = 2 1 ​ ( x + y + z ) ≥ 2 3 3 xyz ​ ​ = 2 3 ​ ⇒ Bất đẳng thức (2) đúng suy ra (1) đúng Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c=1

Đặt 

Khi đó bất đẳng thức (1)

Không mất tính tổng quát, giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev và bất đẳng thức AM - GM:

⇒ Bất đẳng thức (2) đúng suy ra (1) đúng

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c=1

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​ ≥ 3 a 2 + bc 2 a ​ + 3 b 2 + ca 2 b ​ + 3 c 2 + ab 2 c ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG