Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: 4 2 a 4 + 3 b 4 ​ + 4 2 b 4 + 3 c 4 ​ + 4 2 c 4 + 3 a 4 ​ ≥ ≥ 12 5 ​ 1 ​ ( 3 2 a 3 + 3 b 3 ​ + 3 2 b 3 + 3 c 3 ​ + 3 2 c 3 + 3 a 3 ​ )

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt m = 4 5 2 a 4 + 3 b 4 ​ ​ ⇒ m 4 2 a 4 ​ + m 4 3 b 4 ​ = 5 + ⎩ ⎨ ⎧ ​ m 3 2 a 3 ​ = 2. m a ​ . m a ​ . m a ​ .1 ≤ 4 2 ​ ( m 4 a 4 ​ + m 4 a 4 ​ + m 4 a 4 ​ + 1 ) m 3 3 b 3 ​ = 3. m b ​ . m b ​ . m b ​ .1 ≤ 4 2 ​ ( m 4 b 4 ​ + m 4 b 4 ​ + m 4 b 4 ​ + 1 ) ​ ⇒ m 3 2 a 3 ​ + m 3 3 b 3 ​ ≤ 4 1 ​ [ 3 ( m 4 2 a 3 + 3 b 3 ​ ) + 5 ] = 5 ⇒ 3 5 2 a 3 + 3 b 3 ​ ​ ≤ m = 4 5 2 a 3 + 3 b 3 ​ ​ Suy ra 3 5 2 a 3 + 3 b 3 ​ ​ + 3 5 2 b 3 + 3 c 3 ​ ​ + 3 5 2 c 3 + 3 a 3 ​ ​ ≤ ≤ 4 5 2 a 4 + 3 b 4 ​ ​ + 4 5 2 b 4 + 3 c 4 ​ ​ + 4 5 2 c 4 + 3 a 4 ​ ​ ⇒ 4 2 a 4 + 3 b 4 ​ + 4 2 b 4 + 3 c 4 ​ + 4 2 c 4 + 3 a 4 ​ ≥ ≥ 12 5 ​ 1 ​ ( 3 2 a 3 + 3 b 3 ​ + 3 2 b 3 + 3 c 3 ​ + 3 2 c 3 + 3 a 3 ​ )

Đặt 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng: 1 + a 2 + 2 bc ​ + 1 + b 2 + 2 ca ​ + 1 + c 2 + 2 ab ​ ≤ 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG