Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c [0, 2] và a + b + c = 3 . Chứng minh rằng: 3 < a 3 + b 3 + c 3 - 3 (a - 1)(b - 1)(c - 1) 9

Cho các số thực a, b, c element of [0, 2] và a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:

3 < a3 + b3 + c3 - 3 (a - 1)(b - 1)(c - 1) less or equal than 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG