Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c [0, 2] và a + b + c = 3 . Chứng minh rằng: 3 a 2 + b 2 + c 2 5

Cho các số thực a, b, c element of [0, 2] và a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:

less or equal than a2 + b2 + c2 less or equal than 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG