Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c [0, 1]. Chứng minh rằng:

Cho các số thực a, b, c element of [0, 1]. Chứng minh rằng:fraction numerator a over denominator 1 plus b c end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus c a end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus a b end fraction less or equal than 2 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG