Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a,b >1 thỏa mãn điều kiện lo g 2 ​ a + lo g 3 ​ b = 1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = lo g 3 ​ a + lo g 2 ​ b ​ ​

Cho các số thực a,b >1 thỏa mãn điều kiện 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Ta có Suy ra (bdt Bunhiacopxki) Vậy giá trị lớn nhất là lo g 3 ​ 2 + lo g 2 ​ 3 ​

Lời giải 

Đáp án A

Ta có 

Suy ra

 (bdt Bunhiacopxki) 

Vậy giá trị lớn nhất là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình . Tính giá trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG