Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số tự nhiên a và b thỏa mãn 2a 2 + a= 3b 2 +b Chứng minh rằng a - b và 2a + 2b+1 đều là các số chính phương

Cho các số tự nhiên a và b thỏa mãn 2a2 + a= 3b2 +b

Chứng minh rằng a - b và 2a + 2b+1 đều là các số chính phương

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của a để phương trình sau có nghiệm dương 4 − a = x + 1 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG