Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số phức:. z 1 =2 + 3i, z 2 = 3 - i, z 3 = 2i, z 4 =- 4 + 2i, z 5 = - 4. Các số phức biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ là 3 điểm thẳng hàng là:

 Cho các số phức:. z=2 + 3i, z2 = 3 - i, z3 = 2i, z4 =- 4 + 2i, z5= - 4. Các số phức biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ là 3 điểm thẳng hàng là:

  1. z1, z2, z3

  2. z1, z3, z5

  3. z2, z3, z4

  4. z1, z2, z5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn só phức là điểm nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG