Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số phức z 1 ​ và z 2 ​ thỏa mãn và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số phức  và  thỏa mãn open vertical bar italic z subscript 1 plus 1 plus italic i close vertical bar equals 1 và open vertical bar italic z subscript 2 − 2 − 3 italic i close vertical bar equals 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals open vertical bar italic z subscript 1 − italic z subscript 2 close vertical bar

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử M, N lần lượt là điểm biểu diễn của số phức z 1 ​ và z 2 ​ Ta thấy hai đường tròn (I) và (J) nằm ngoài nhau. Do đó đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi

Giả sử M, N lần lượt là điểm biểu diễn của số phức  và 

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell open vertical bar italic z subscript 1 plus 1 plus italic i close vertical bar equals 1 not stretchy comes from italic M element of left parenthesis I semicolon 1 right parenthesis comma space of 1em I left parenthesis − 1 semicolon − 1 right parenthesis end cell row cell open vertical bar italic z subscript 2 − 2 − 3 italic i close vertical bar equals 2 not stretchy comes from N element of left parenthesis italic J semicolon 2 right parenthesis comma space of 1em italic J left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis end cell end table

P equals open vertical bar italic z subscript 1 − italic z subscript 2 close vertical bar equals italic M N

Ta thấy hai đường tròn (I) và (J) nằm ngoài nhau. Do đó
italic M to the power of ′′ N to the power of ′′ less or equal than italic M N less or equal than italic M to the power of prime N to the power of prime
P equals open vertical bar italic z subscript 1 − italic z subscript 2 close vertical bar equals italic M N đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi italic M identical to italic M to the power of ′′ comma N identical to N to the power of ′′

P subscript min double bond I italic J − italic R − italic r equals 2 comma space of 1em P subscript max double bond I and italic R and italic r equals 8.

 

1

Câu hỏi tương tự

C h o blank s ố blank p h ứ c blank z equals x plus y i left parenthesis x comma y element of straight real numbers right parenthesis blank t h ỏ a blank m ã n blank vertical line z with ‾ on top plus 2 minus 3 i vertical line less or equal than vertical line z minus 2 plus i vertical line less or equal than 5. blank G ọ i blank m comma blank M blank l ầ n blank l ư ợ t blank l à blank g i á blank t r ị blank l ớ n blank n h ấ t comma blank g i á blank t r ị blank n h ỏ blank n h ấ t blank c ủ a blank b i ể u blank t h ứ c blank P equals x squared plus y squared plus 8 x plus 6 y. blank G i á blank t r ị blank m plus M blank b ằ n g

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG