Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số phức z 1 ​ = 3 + 2 i , z 2 ​ = 3 − 2 i . Phương trình bậc hai có hai nghiệm z 1 ​ và z 2 ​ là

Cho các số phức , . Phương trình bậc hai có hai nghiệm  và  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do z 1 ​ = 3 + 2 i , z 2 ​ = 3 − 2 i là hai nghiệm của phương trình nên ( z − z 1 ​ ) ( z − z 2 ​ ) = 0 ⇔ ( z − 3 − 2 i ) ( z − 3 + 2 i ) = 0 ⇔ ( z − 3 ) 2 + 4 = 0 ⇔ z 2 − 6 z + 13 = 0

Do ,  là hai nghiệm của phương trình nên

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm A A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) ; C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . ABCD là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG