Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số nguyên dương m, n thỏa mãn 7 ​ − n m ​ > 0 Chứng minh rằng 7 ​ − n m ​ > mn 1 ​

Cho các số nguyên dương m, n thỏa mãn 

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG