Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số hạng dương a, b, c là số hạng thứ m, n, p của một cấp số cộng và một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức

Cho các số hạng dương a, b, c là số hạng thứ m, n, p của một cấp số cộng và một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức log subscript 2 open parentheses a close parentheses to the power of open parentheses b minus c close parentheses end exponent. b to the power of open parentheses c minus a close parentheses end exponent. c to the power of open parentheses a minus b close parentheses end exponent

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 1

ĐÁP ÁN C. 1

 

3

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tổng 4 + 44 + 444 + ⋯ + 44 … 4 (tổng đó có 2018 số hạng) bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG