Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a , b , c và a  = 1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho các số dương . Khẳng định nào sau đây đúng?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo tính chất logarit ta có lo g a ​ b + lo g a ​ c = lo g a ​ ( bc ) Chọn C

Theo tính chất logarit ta có

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) . Giá trị của f ′ ( 0 ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG