Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a , b , c khác 1 thỏa mãn lo g a ​ ( b c ) = 3 , lo g b ​ ( c a ) = 4. Tính giá trị của lo g c ​ ( ab ) .

Cho các số dương  khác 1 thỏa mãn  Tính giá trị của 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: lo g a ​ ( b c ) = lo g c ​ a lo g c ​ ( b c ) ​ = lo g c ​ a lo g c ​ b + 1 ​ = 3 ⇒ 3 lo g c ​ a − lo g c ​ b = 1. ( 1 ) lo g b ​ ( c a ) = lo g c ​ b lo g c ​ ( c a ) ​ = lo g c ​ b lo g c ​ a + 1 ​ = 4 ⇒ lo g c ​ a − 4 lo g c ​ b = − 1. ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có hệ phương trình { 3 lo g c ​ a − lo g c ​ b = 1 lo g c ​ a − 4 lo g c ​ b = − 1 ​ ⇔ { lo g c ​ a = 11 5 ​ lo g c ​ b = 11 4 ​ ​ ⇒ lo g c ​ ( ab ) = lo g c ​ a + lo g c ​ b = 11 9 ​ .

Chọn D

Ta có:

Từ  và  ta có hệ phương trình

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG