Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức ab+bc+ca = abc . Chứng minh rằng:

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức ab+bc+ca = abc. Chứng minh rằng: fraction numerator square root of b squared plus 2 a squared end root over denominator a b end fraction plus fraction numerator square root of c squared plus 2 b squared end root over denominator c b end fraction plus fraction numerator square root of a squared plus 2 a c end root over denominator a c end fraction greater or equal than square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG