Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn đồng thời các điều kiện ab+bc = 2c 2 và Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho các số dương a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn đồng thời các điều kiện ab+bc = 2c2 và 2 a less or equal than c Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator a over denominator a minus b end fraction plus fraction numerator b over denominator b minus c end fraction plus fraction numerator c over denominator c minus a end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? A. Bất phương trình có tập nghiệm là khi và B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm C. Bất phương trình vô nghiệm khi và D. Bất phương...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG