Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số a, b, c, d > 0. Chứng minh: ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ ) ( a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + d 1 ​ + d + a 1 ​ ) ≥ ≥ 16 Max { 1 + abcd 1 ​ ; ac + bd 1 ​ } ( 1 )

Cho các số a, b, c, d > 0. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: VT ( 1 ) = ( ab 1 ​ + cd 1 ​ ) + [ ab ( c + d ) a + b ​ + cd ( a + b ) c + d ​ ] + + ab ( d + a ) a + b ​ + ab ( b + c ) a + b ​ + cd ( b + c ) c + d ​ + cd ( d + a ) c + d ​ ≥ ≥ abcd ​ 4 ​ + ab ( d + a ) a + b ​ + ab ( b + c ) a + b ​ + cd ( b + c ) c + d ​ + cd ( d + a ) c + d ​ Tương tự ta có: VT ( 1 ) ≥ abcd ​ 4 ​ + bc ( a + b ) b + c ​ + bc ( c + d ) b + c ​ + ad ( a + b ) a + d ​ + ad ( c + d ) a + d ​ Suy ra: 2. VT ( 1 ) ≥ abcd ​ 8 ​ + [ ab ( d + a ) a + b ​ + ad ( a + b ) a + d ​ ] + + [ ab ( b + c ) a + b ​ + bc ( a + b ) b + c ​ ] + [ cd ( b + c ) c + d ​ + bc ( c + d ) b + c ​ ] + + [ cd ( d + a ) c + d ​ + ad ( c + d ) a + d ​ ] ≥ abcd ​ 8 ​ + a bd ​ 2 ​ + b ac ​ 2 ​ + c bd ​ 2 ​ + d ac ​ 2 ​ = abcd ​ 8 ​ + a bd ​ 2 ​ ( a 1 ​ + c 1 ​ ) + ac ​ 2 ​ ( b 1 ​ + d 1 ​ ) ≥ abcd ​ 8 ​ + abcd ​ 4 ​ + abcd ​ 4 ​ = abcd ​ 16 ​ ⇒ VT ( 1 ) ≥ abcd ​ 8 ​ Mặt khác, sử dụng bất đẳng thức AM - GM: 2 1 + abcd ​ ≥ abcd ​ ; 2 ac + bd ​ ≥ abcd ​ ⇒ abcd ​ ≤ 2 Min { 1 + abcd ; ac + bd } ​ ⇒ VT ( 1 ) ≥ Min { 1 + abcd ; ac + bd } 16 ​ = 16 Max { 1 + abcd 1 ​ ; ac + bd 1 ​ } ( đ pcm ) Đẳng thức xảy ra a = b = c = d >0

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Tương tự ta có:

Suy ra:

Mặt khác, sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Đẳng thức xảy ra a = b = c = d >0

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a 2 + b 2 + c 2 = 6 ​ . Chứng minh: S = bc a ​ + ca 2 b ​ + ab 5 c ​ ≥ 2 6 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG