Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn ab 2 + bc 2 + ca 2 = 3 . Chứng minh rằng: 3 a + 7 ​ + 3 b + 7 ​ + 3 c + 7 ​ ≤ 2 ( a 4 + b 4 + c 4 )

Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn . Chứng minh rằng:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 a + 7 ​ = 4 1 ​ 3 ( a + 7 ) .8.8 ​ ≤ 12 a + 7 + 8 + 8 ​ ≤ ≤ 12 4 a 4 + 1 + 1 + 1 ​ + 23 ​ = 48 a 4 + 95 ​ 3 b + 7 ​ = 4 1 ​ 3 ( b + 7 ) .8.8 ​ ≤ 12 b + 7 + 8 + 8 ​ ≤ ≤ 12 4 b 4 + 1 + 1 + 1 ​ + 23 ​ = 48 b 4 + 95 ​ 3 c + 7 ​ = 4 1 ​ 3 ( c + 7 ) .8.8 ​ ≤ 12 c + 7 + 8 + 8 ​ ≤ ≤ 12 4 c 4 + 1 + 1 + 1 ​ + 23 ​ = 48 c 4 + 95 ​ ​ ⇒ 3 a + 7 ​ + 3 b + 7 ​ + 3 c + 7 ​ ≤ 48 a 4 + b 4 + c 4 + 3.95 ​ Mặt khác: 3 ( a 4 + b 4 + c 4 ) + 3 = cyc ∑ ​ ( a 4 + b 4 + c 4 + 1 ) ≥ ≥ 4 ( ab 2 + bc 2 + ca 2 ) = 12 ⇔ 3 ≤ a 4 + b 4 + c 4 ⇒ 3 a + 7 ​ + 3 b + 7 ​ + 3 c + 7 ​ ≤ ≤ 48 a 4 + b 4 + c 4 + 95 ( a 4 + b 4 + c 4 ) ​ = 2 ( a 4 + b 4 + c 4 ) Đẳng thức xảy ra a = b = c = 1

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Mặt khác:

Đẳng thức xảy ra a = b = c = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh: a + b + c + d 12 ​ ≤ S = a + b 1 ​ + a + c 1 ​ + a + d 1 ​ + b + c 1 ​ + + b + d 1 ​ + c + d 1 ​ ≤ 4 3 ​ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG