Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Tìm giá trịlớn nhất của biểu thức S = a + bc a ​ + b + ca b ​ + c + ab abc ​ ​

Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S = a + bc a ​ + b + ca b ​ + c + ab abc ​ ​ = 1 + a bc ​ 1 ​ + 1 + b ca ​ 1 ​ 1 + c ab ​ ab / c ​ ​ Đặt a bc ​ = tan 2 2 A ​ ; b ca ​ = tan 2 2 B ​ với 0 < A , B < π Khi đó 1 = a + b + c = c ab ​ ​ . b ca ​ ​ + a bc ​ ​ . c ab ​ ​ + b ca ​ ​ . a bc ​ ​ Suy ra c ab ​ ​ = tan 2 A ​ + tan 2 B ​ 1 − tan 2 A ​ . tan 2 B ​ ​ = cot ( 2 A + B ​ ) = tan 2 C ​ với { A , B , C > 0 A + B + C = π ​ Thay thế a bc ​ = tan 2 2 A ​ ; b ca ​ = tan 2 2 B ​ ; c ab ​ ​ = tan 2 C ​ vào biểu thức S rồi biến đổi: S = 1 + tan 2 2 A ​ 1 ​ + 1 + tan 2 2 B ​ 1 ​ + 1 + tan 2 2 C ​ tan 2 C ​ ​ = cos 2 2 A ​ + cos 2 2 B ​ + 2 sinC ​ = 1 + 2 1 ​ ( cosA + cosB + sinC ) = 1 + 3 ​ 1 ​ ( 2 3 ​ ​ cosA + 2 3 ​ ​ cosB ) + + 2 3 ​ 1 ​ ( 3 ​ sinAcosB + 3 ​ sinBcosA ) ≤ 1 + 2 3 ​ 1 ​ [ ( 4 3 ​ + cos 2 A ) + ( 4 3 ​ + cos 2 B ) ] + + 4 3 ​ 1 ​ [ ( 3 sin 2 A + cos 2 B ) + ( 3 sin 2 B + cos 2 A ) ] = 1 + 4 3 ​ ​ + 4 3 ​ ​ ( cos 2 A + sin 2 A ) + + 4 3 ​ ​ ( cos 2 B + sin 2 B ) = 1 + 4 3 3 ​ ​ Dấu bằng xảy ra ⇔ A = B = 6 π ​ , C = 3 2 π ​ ⇔ a bc ​ ​ = b ca ​ ​ = tan 12 π ​ = 2 − 3 ​ , c ab ​ ​ = tan 3 π ​ = 3 ​ ⇔ a = b = 2 3 ​ − 3 , c = 7 − 4 3 ​

Đặt  với 

Khi đó

Suy ra  với 

Thay thế  vào biểu thức S rồi biến đổi:

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​ ≥ 3 a 2 + bc 2 a ​ + 3 b 2 + ca 2 b ​ + 3 c 2 + ab 2 c ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG