Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các sốa=5,b=2,c=3,d=5a=5,b=2,c=3,d=5. Hãy điền kết quả vào ô trống trong bảng sau: a+ 1 ab - 2 cd - ab (a+c)-b+d

Cho các số a=5,b=2,c=3,d=5a=5,b=2,c=3,d=5. Hãy điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

 

a+ 1 ab - 2 cd - ab (a+c)-b+d
 
       

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân và chia sau đó cộng và trừ Lời giải chi tiết Kết quả là: a+ 1 ab - 2 cd - ab (a+c)-b+d 6 8 5 11

Phương pháp giải 

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân và chia sau đó cộng và trừ

Lời giải chi tiết 

 Kết quả là: 

a+ 1 ab - 2 cd - ab (a+c)-b+d
 
6 8 5 11

1

Câu hỏi tương tự

Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 200 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 thì đều thiếu 1 học sinh nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG