Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số a , b , c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 3 . Chứng minh: a 2 + b 2 a 3 ​ + b 2 + c 2 b 3 ​ + c 2 + a 2 c 3 ​ ≥ 2 3 ​

Cho các số và thỏa mãn . Chứng minh:

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: a 2 + b 2 a 3 ​ = a − a 2 + b 2 a b 2 ​ ≥ a − 2 b ​ . Tương tự b 2 + c 2 b 3 ​ ≥ b − 2 c ​ , c 2 + a 2 c 3 ​ ≥ c − 2 a ​ Do đó a 2 + b 2 a 3 ​ + b 2 + c 2 b 3 ​ + c 2 + a 2 c 3 ​ ≥ 2 3 ​ ≥ 2 a + b + c ​ = 2 3 ​ . Dấu "=" xảy ra ⇔ a = b = c = 1 .

Ta có: . Tương tự 

Do đó . Dấu "=" xảy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Suy luận nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG