Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các phát biểu sau: (Với C là hằng số): (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) Số phát biểuđúng là A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

Cho các phát biểu sau: (Với C là hằng số):
(I) integral 0 d x equals x plus C     (II)integral 1 over x d x equals ln open vertical bar x close vertical bar plus C 
(III) integral sin x d x equals negative cos x plus C 
(IV) integral c o t x d x equals negative fraction numerator 1 over denominator sin squared x end fraction plus C 
(V)integral e to the power of x d x equals e to the power of x plus C 
(VI) integral x to the power of n d x equals fraction numerator x to the power of n plus 1 end exponent over denominator n plus 1 end fraction plus C left parenthesis for all n not equal to negative 1 right parenthesis 
Số phát biểu đúng là
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3 

  1. 4

  2. 6

  3. 5

  4. 3

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mệnhđề (I) và mệnhđề (IV) sai, còn lại 4 mệnhđềđúng. Chọn A.

Mệnh đề (I) và mệnh đề (IV) sai,

còn lại 4 mệnh đề đúng. 
Chọn A. 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x − 1 1 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG