Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các nhận định sau : (a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin, Mg kim loại (b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn dimetylamin (c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenolphtalein (d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O Số nhận định đúng là

Cho các nhận định sau :
(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin, Mg kim loại
(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn dimetylamin
(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenolphtalein
(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O
Số nhận định đúng là

  1. 1

  2. 3

  3. 4

  4. 2

R. Roboctvx54

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các nhận định đúng là : (1), (2)

Các nhận định đúng là : (1), (2)

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là A. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 COOCH 3 . C. HCOOC 2 H 5 ...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG