Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các mệnh đề sau : 1) ( d ) : { 2 x + y − z − 3 = 0 x + y + z − 1 = 0 ​ phương trình tham số có dạng: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 t y = 2 − 3 t z = t − 1 ​ 2) ( d ) : { x + y − 1 = 0 4 y + z + 1 = 0 ​ có phương trình chính tắc là ( d ) : 1 x − 1 ​ = 1 y ​ = 4 z + 1 ​ 3) Phương trình chính tắc của đường thẳng (d) đi qua điểm A (2,0,-3) và vuông góc với mặt phẳng (P): 2x-3y+5z-4=0 là ( d ) : 2 x − 2 ​ = − 3 y ​ = 5 z + 3 ​ Hỏi bao nhiêu mệnh đề đúng.

Cho các mệnh đề sau :

1)  phương trình tham số có dạng: 

2)  có phương trình chính tắc là  

3) Phương trình chính tắc của đường thẳng    (d) đi qua điểm A   (2,0,-3) và vuông góc với mặt phẳng (P): 2x-3y+5z-4=0 

Hỏi bao nhiêu mệnh đề đúng.

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 2

ĐÁP ÁN C. 2 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm và đường thẳng . Điểm trên sao cho là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG