Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các khẳng định sau: (I): Phép chia đa thức 3x 3 – 2x 2 + 5 cho đa thức 3x – 2 là phép chia hết (II): Phép chia đa thức (2x 3 + 5x 2 – 2x + 3) cho đa thức (2x 2 – x + 1) là phép chia hết Chọn câu đúng A. Cả (I) và (II) đều đúng B. Cả (I) và (II) đều sai C. (I) đúng, (II) sai D. (I) sai, (II) đúng

Cho các khẳng định sau:

(I): Phép chia đa thức 3x3 – 2x2 + 5 cho đa thức 3x – 2 là phép chia hết

(II): Phép chia đa thức (2x3 + 5x2 – 2x + 3) cho đa thức (2x2 – x + 1) là phép chia hết

Chọn câu đúng

A. Cả (I) và (II) đều đúng                  

B. Cả (I) và (II) đều sai

C. (I) đúng, (II) sai                            

D. (I) sai, (II) đúng

  1. Cả (I) và (II) đều đúng                  

  2. Cả (I) và (II) đều sai

  3. (I) đúng, (II) sai          

  4.  (I) sai, (II) đúng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Vì phần dư R = 5 ≠ 0 nên phép chia đa thức 3x 3 – 2x 2 + 5 cho đa thức 3x – 2 là phép chia có dư. Do đó (I) sai Lại có: Nhận thấy phần dư R = 0 nên phép chia đa thức (2x 3 + 5x 2 – 2x + 3) cho đa thức (2x 2 – x + 1) là phép chia hết. Do đó (II) đúng Đáp án cần chọn là: D. (I) sai, (II) đúng

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vì phần dư R = 5 ≠ 0 nên phép chia đa thức 3x3 – 2x2 + 5 cho đa thức 3x – 2 là phép chia có dư. Do đó (I) sai

Lại có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Nhận thấy phần dư R = 0 nên phép chia đa thức (2x3 + 5x2 – 2x + 3) cho đa thức (2x2 – x + 1) là phép chia hết. Do đó (II) đúng

Đáp án cần chọn là: D.  (I) sai, (II) đúng

8

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị nguyên của n để: n 3 + n 2 + 1 chia hết cho n + 1

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG