Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số y = f(x), y= f( )có đồ thị lần lượt là và ( ). Xét các khẳng định sau: 1. Nếu hàm số y=f(x)là hàm số lẻ thì hàm số y= f( ) cũng là hàm số lẻ. 2. Khi biểu diễn và ( ) trên cùng một hệ tục tọa độ thì và ( ) có vô số điểm chung. 3. Với x =0 phương trình f(x)=f( )luôn vô nghiệm. 4. Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

Cho các hàm số y = f(x), y= f(open vertical bar x close vertical bar) có đồ thị lần lượt là open parentheses C close parentheses và (C subscript 1). Xét các khẳng định sau:
1. Nếu hàm số y= f(x) là hàm số lẻ thì hàm số y= f(open vertical bar x close vertical bar) cũng là hàm số lẻ.
2. Khi biểu diễn open parentheses C close parenthesesvà (C subscript 1)  trên cùng một hệ tục tọa độ thì open parentheses C close parenthesesvà (C subscript 1)  có vô số điểm chung.
3. Với x = 0 phương trình f(x)=f(open vertical bar x close vertical bar) luôn vô nghiệm.
4. Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến vớiđồ thị hàm số y = x − 1 2 x ​ tại điểm có tung độ bằng 3 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG