Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số f ( x ) = x 2 − 4 ∣ x ∣ + 2016 và g ( x ) = 4 1 ​ x 4 + 3 1 ​ x 3 − 2 1 ​ x 2 − x + 2016 . Hàm số nào có ba cực trị ?

Cho các hàm số  và  . Hàm số nào có ba cực trị ?
 

  1. Không có hàm số nào

  2. Hàm số f(x)

  3. Hàm số f(x) và g(x)

  4. Hàm số g(x)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đầu tiên nhận xét rằng hai hàm số đề bài cho đều liên tục trên R . Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số f ( x ) có ba cực trị.

Đầu tiên nhận xét rằng hai hàm số đề bài cho đều liên tục trên .
Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số  có ba cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc năm f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG