Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số . Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó?

Cho các hàm số y equals log subscript 2 x space semicolon space y equals open parentheses e over straight pi close parentheses to the power of x minus 2 end exponent semicolon space y equals log x space semicolon space y equals space open parentheses fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of x.

Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó?

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các hàm số và nghịch biến trên tập xác định khi và chỉ khi nên có hai hàm số nghịch biến trên tập xác định.

Các hàm số y equals log subscript a x  và y equals a to the power of x  nghịch biến trên tập xác định khi và chỉ khi 0 less than a less than 1  nên có hai hàm số y equals open parentheses e over straight pi close parentheses to the power of x minus 2 end exponent semicolon space y equals open parentheses fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of x  nghịch biến trên tập xác định.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG