Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số lũy thừa có đồ thị như hình vẽ. Chọn đáp án đúng:

 Cho các hàm số lũy thừa  có đồ thị như hình vẽ. Chọn đáp án đúng:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị ta có : là hàm nghịch biến nên . là hàm đồng biến nên . Với , từ đồ thị ta thấy Vậy .

Dựa vào đồ thị ta có :

 là hàm nghịch biến nên .

 là hàm đồng biến nên .

Với , từ đồ thị ta thấy

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm để phương trình có nghiệm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG