Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số có đồ thị trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

Cho các hàm số begin mathsize 16px style y equals x to the power of alpha semicolon space y equals x to the power of beta semicolon space y equals x to the power of gamma end style  có đồ thị trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

  1. begin mathsize 16px style gamma less than alpha less than beta end style

  2. begin mathsize 16px style beta less than gamma less than alpha end style

  3. begin mathsize 16px style alpha less than gamma less than beta end style

  4. begin mathsize 16px style gamma less than beta less than alpha end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ hình vẽ ta thấy hàm số nghịch biến trên nên . Từ hình vẽ ta thấy hàm số đồng biến trên và nằm dưới đường thẳng y=x nên . Từ hình vẽ ta thấy hàm số đồng biến trên và nằm trên đường thẳng y=x nên . Vậy .

Từ hình vẽ ta thấy hàm số begin mathsize 16px style y equals x to the power of gamma end style  nghịch biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  nên begin mathsize 16px style gamma less than 0 end style .

Từ hình vẽ ta thấy hàm số begin mathsize 16px style y equals x to the power of beta end style  đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style  và nằm dưới đường thẳng y=x  nên begin mathsize 16px style 0 less than gamma less than 1 end style .

Từ hình vẽ ta thấy hàm số begin mathsize 16px style y equals x to the power of alpha end style đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style  và nằm trên đường thẳng y=x  nên begin mathsize 16px style alpha greater than 1 end style .

Vậy begin mathsize 16px style gamma less than beta less than alpha end style .

1

Câu hỏi tương tự

Hãy xác định a để hệ sau có nghiệm duy nhất ( I ) { y 2 = x 3 − 4 x 2 + a x ( 1 ) x 2 = y 3 − 4 y 2 + a y ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG