Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Hỏi có bao nhiêu số có 5 chữ số được lập ra từ các chữ số đã cho ?

 Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Hỏi có bao nhiêu số có 5 chữ số được lập ra từ các chữ số đã cho ?

 

  1.  16807 .

  2. 2520 .

  3.  28

  4. 2401.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 16807 . Gọi số đó có dạng X = abcde . a , b , c , d , e Î { 1, 2,3, 4,5,6,7 } a có 7 cách chọn số. b có 7 cách chọn số. c có 7 cách chọn số. d có 7 cách chọn số. e có 7 cách chọn số Suy ra có 7 5 = 16807 số thỏa ycbt

ĐÁP ÁN A.  16807 .

Gọi số đó có dạng X= abcde. a, b, c, d , eÎ{1, 2,3, 4,5,6,7}

 

a có 7 cách chọn số.

b có 7 cách chọn số.

c có 7 cách chọn số.

d có 7 cách chọn số.

e có 7 cách chọn số

Suy ra có 75=16807 số thỏa ycbt

1

Câu hỏi tương tự

Trên bảng viết 10 dấu cộng và 15 dấu trừ. Với 24 lần thực hiện, mỗi lần xóa đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào 1 dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất. Biết rằng dấu được...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG