Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số 0, 1, 2, 3,4 và 5. Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chia hết cho , biết rằng số này có chữ số và chữ số đó khác nhau từng đôi một. Đáp số của bài toán là: ​​​​​​​

Cho các chữ số 0, 1, 2, 3,4 và 5. Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chia hết cho , biết rằng số này có chữ số và chữ số đó khác nhau từng đôi một. Đáp số của bài toán là: ​​​​​​​
  1. 16

  2. 18

  3. 20

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 16 Số mà chia hết cho nếu nó có tổng chia hết cho . Từ chữ số trên, ta thấy 3 bộ số sau là có tổng chia hết cho 9: {0, 4,5}, {2,3,4}, {1,3,5}. ⇒ Có : 2.2+2.3+2.3 = 16 số chia hết cho 9 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN A. 16 

Số mà chia hết cho nếu nó có tổng chia hết cho . Từ chữ số trên, ta thấy 3 bộ số sau là có
tổng chia hết cho 9: {0, 4,5}, {2,3,4}, {1,3,5}.
Có : 2.2+2.3+2.3 = 16 số chia hết cho  9​​​​​​​

4

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG