Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số0;1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi mộtkhác nhau mà bắt đầu bởi 12 .

 Cho các chữ số 0;1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà bắt đầu bởi 12 .

 

  1. 4536

  2. 27216

  3. 648

  4. 336

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.336 Gọi chữ số cần tìm là 12 abc Ta có a có 8 cách chọn Vì các chữ số phải khác nhau nên b có 7 cách chọn và c có 6 cách chọn Theo quy tắc nhận có 8.7.6 = 336 số cần tìm

ĐÁP ÁN D. 336 

Gọi chữ số cần tìm là 12abc

Ta có a có 8 cách chọn

Vì các chữ số phải khác nhau nên b có 7 cách chọn và c có 6 cách chọn

Theo quy tắc nhận có 8.7.6= 336 số cần tìm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG