Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho △ A BC có A = 12 0 ∘ . Các tia phân giác B E, C Fcủa A BC và A CB cắt nhau tại I (E, Flần lượt thuộc các cạnh A C, A B). Trên cạnh B Clấy hai điểm M, Nsao cho B I M = C I N = 3 0 ∘ a) Tính số đo của M I N b) Chứng minh C E+B F<B C

Cho . Các tia phân giác B E, C F của cắt nhau tại I (E, F lần lượt thuộc các cạnh A C, A B). Trên cạnh B C lấy hai điểm M, N sao cho
a) Tính số đo của 

b) Chứng minh C E+B F<B C

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: A BC + A CB = 18 0 ∘ − A = 6 0 ∘ ⇒ 2 1 ​ B + 2 1 ​ C = 3 0 ∘ ⇒ B I C = 15 0 ∘ mà B I M = C I N = 3 0 ∘ ⇒ M I N = 9 0 ∘ b) B I C = 15 0 ∘ ⇒ F I B = E I C = 3 0 ∘ Suy ra Δ BF I = Δ BM I ( g ⋅ c . g ) ⇒ BF = BM Δ CN I = Δ CE I ( g ⋅ c ⋅ g ) ⇒ CN = CE Do đó C E+B F=B M+C N&lt;B M+M N+N C=B C Vậy C E+B F&lt;B C

a) Ta có:


b)
Suy ra 

Do đó C E+B F=B M+C N<B M+M N+N C=B C
Vậy C E+B F<B C

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác A BC , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MAlấy điểm Esao cho M E=M A. Chứng minh rằng: a) A C=E Bvà A C / / B E b) Gọi Ilà một điểm trên A C ; Klà một điểm trên EBsao cho AI=...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG