Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các đa thức sau: P ( x ) = − 2 x 4 − 7 x + 2 1 ​ − 6 x 4 + 2 x 2 − x Q ( x ) = 3 x 3 − x 4 − 5 x 2 + x 3 − 6 x + 4 3 ​ Tính P(x)+Q(x)

Cho các đa thức sau:

Tính P(x)+Q(x)

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P ( x ) + Q ( x ) = − 2 x 4 − 7 x + 2 1 ​ − 6 x 4 + 2 x 2 − x + 3 x 3 − x 4 − 5 x 2 + x 3 − 6 x + 4 3 ​ = − 9 x 4 + 4 x 3 − 3 x 2 − 14 x + 4 5 ​

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:x 2 ( 1- x) +( x+ 3)(x 2 - 3x + 9)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG