Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các đa thức sau: A = 4 x 2 − 5 x y + 3 y 2 B = 3 x 2 + 2 x y − y 2 Tính A-B

Cho các đa thức sau: 

Tính A-B

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A − B = 4 x 2 − 5 x y + 3 y 2 − ( 3 x 2 + 2 x y − y 2 ) = x 2 − 7 x y + 4 y 2

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG