Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho △ A BC có ba góc nhọn (AB>AC)nội tiếp đường tròn (O ; R). Đường cao AHcủa △ A BC cắt đường tròn (O ; R)tại điểm thứ hai là D. Kẻ D M ⊥ A B tại M. a) Chứng minh tứ giác BMHDnội tiếp được đường tròn và DA là tia phân giác của M D C . b) Từ Dkẻ D N ⊥ A C tại N. Chứng minh ba điểm M, H, Nthẳng hàng.

Cho có ba góc nhọn (AB>AC) nội tiếp đường tròn (O ; R). Đường cao AH của cắt đường tròn (O ; R) tại điểm thứ hai là D. Kẻ tại M.
a) Chứng minh tứ giác BMHD nội tiếp được đường tròn và DA là tia phân giác của .
b) Từ D kẻ tại N. Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: DH B = D MB = 9 0 ∘ ⇒ □ DH MB nội tiếp b) Ta có: □ A B D C nội tiếp C 1 ​ ​ = A B D (góc ngoài tứ giác nội tiếp) Mặt khác: D 3 ​ ​ = H 2 ​ ​ = 2 1 ​ MB ⌢ ⇒ H 1 ​ ​ = H 2 ​ ​ Do: C, H, B thẳng hàng nên ta có đpcm.

a) Ta có: nội tiếp
table attributes columnalign left columnspacing 2em end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow stack D subscript 2 with hat on top equals stack B subscript 2 with hat on top equals 1 half stack H M with hat on top end cell row cell text Mà: end text not stretchy rightwards double arrow stack D subscript 1 with hat on top equals stack B subscript 2 with hat on top equals 1 half stack A C with overparenthesis on top end cell row cell not stretchy rightwards double arrow stack D subscript 1 with hat on top equals stack D subscript 2 with hat on top left parenthesis equals stack B subscript 2 with hat on top right parenthesis not stretchy rightwards double arrow text đpcm end text end cell end table
b) Ta có: nội tiếp (góc ngoài tứ giác nội tiếp)

table attributes columnalign left columnspacing 2em end attributes row cell not stretchy rightwards double arrow straight capital delta N C D almost equal to straight triangle M B D left parenthesis g. g right parenthesis not stretchy rightwards double arrow stack D subscript 4 with hat on top equals stack D subscript 3 with hat on top text (hai góc tương ứng) end text end cell row cell text Mà: end text ◻ N C H D text nội tiếp (Vì: end text N with hat on top equals H with hat on top equals 90 to the power of ring operator text ) end text end cell row cell not stretchy rightwards double arrow stack D subscript 4 with hat on top equals stack H subscript 1 with hat on top end cell end table
Mặt khác:
Do: C, H, B thẳng hàng nên ta có đpcm.
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Đường tròn tâm O đường kính AB cắt BC tại E; CO cắt đường tròn O tại K; AK cắt BC tại N; AE cắt BK tại H a) Chứng minh tứ giác NEHK nội tiếp và NH vuông g...

28

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG