Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức P = 3 x 4 x 3 x ​ ​ ​ với x > 0, Mệnh đề nào dưới đ â y đúng?

Cho biểu thức  với x > 0, Mệnh đề nào dưới đây đúng?

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P equals cube root of x fourth root of x cubed square root of x end root end root equals open square brackets x open parentheses x cubed x to the power of 1 half end exponent close parentheses to the power of 1 fourth end exponent close square brackets to the power of 1 third end exponent equals open square brackets x open parentheses x to the power of 7 over 2 end exponent close parentheses to the power of 1 fourth end exponent close square brackets to the power of 1 third end exponent equals x to the power of 1 third end exponent x to the power of 7 over 24 end exponent equals x to the power of 5 over 8 end exponent

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số f ( x ) = x + 2 − x 2 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG