Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: Với giá trị của x, y thì M đạt giá trị nhỏ nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho biểu thức: 

M equals space x squared minus 5 x plus y squared plus x y minus 4 y plus 2014

Với giá trị của x, y thì M đạt giá trị nhỏ  nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn biểu thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG