Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức P = x . 3 x 2 . 4 x 3 ​ ​ ​ với x > 0 .Biết viết gọn P ta được P = x n m ​ với n m ​ là phân số tối giản ( m , n > 0 ) .Hỏi tổng m + n bằng bao nhiêu ?

Cho biểu thức  với . Biết viết gọn P ta được  với  là phân số tối giản . Hỏi tổng bằng bao nhiêu ?
 

  1. 45

  2. 47

  3. 46

  4. 48

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B P = x . 3 x 2 . 4 x 3 ​ ​ ​ = x . 3 x 2 . x 4 3 ​ ​ ​ = x . x 3 1 ​ ( 2 + 4 3 ​ ) ​ = x . x 12 11 ​ ​ = x 2 1 ​ ( 1 + 12 11 ​ ) = x 24 23 ​ = x n m ​ ⇒ n m ​ = 24 23 ​ ⇒ m + n = 23 + 24 = 47

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho m là một tham số thực và hai tập hợp A = [ 1 − 2 m ; m + 3 ] , B = { x ∈ R ∣ x ≥ 8 − 5 m } .Tất cả các giá trị m để A ∩ B = ∅

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG