Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: P = ( 1 + a 1 ​ + a 2 b ​ ​ ) ( a + a + b ​ ) a 3 − a − 2 b − a b 2 ​ ​ : ( a 2 − b 2 a 3 + a 2 + ab + a 2 b ​ + a − b b ​ ) Với a > 0 , b > 0 , a  = b , a + b  = a 2 a) Chứng minh P = a − b b) Tìm a, b biết rằng P = 1 v a ˋ a 3 − b 3 = 7

Cho biểu thức: 

Với 

a) Chứng minh 

b) Tìm a, b biết rằng 

 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: P = ( 1 + a 1 ​ + a 2 b ​ ​ ) ( a + a + b ​ ) a 3 − a − 2 b − a b 2 ​ ​ : ( a 2 − b 2 a 3 + a 2 + ab + a 2 b ​ + a − b b ​ ) = ( 1 − a 2 a ​ + a 2 b ​ ​ ) ( a + a + b ​ ) a 3 − a − 2 b − a b 2 ​ ​ : ( a 2 − b 2 a 2 ( a + b ) + a ( a + b ) ​ + a + b b ​ ) = ( 1 − a 2 a + b ​ ​ ) ( a + a + b ​ ) a 3 − a − 2 b − a b 2 ​ ​ : ( ( a + b ) ( a − b ) a ( a + 1 ) ( a + b ) ​ + a − b b ​ ) = ( a a − a + b ​ ​ ) ( a + a + b ​ ) a 3 − a − 2 b − a b 2 ​ ​ : ( a − b a ( a + 1 ) ​ + a − b b ​ ) = a 2 − a − b a 4 − a 2 − 2 ab − b 2 ​ : a − b a 2 + a + b ​ = a 2 − a − b a 4 − ( a + b ) 2 ​ . a 2 + a + b a − b ​ = a 2 − a − b ( a 2 − a − b ) ( a 2 + a + b ) ​ . a 2 + a + b a − b ​ = a − b b) Ta có hệ phương trình: { a − b = 1 a 3 − b 3 = 7 ​ ⇔ { a − b = 1 a 2 + ab + b 2 = 7 ​ ⇔ { a = b + 1 3 b 2 + 3 b − 6 = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = b + 1 [ b = 1 b = − 2 ( l o ạ i ) ​ ​ ⇔ { a = 2 b = 1 ​ Vậy ( a ; b ) = ( 2 ; 1 )

a) Ta có: 

b) Ta có hệ phương trình:

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a. 1,6 2 + 4.0,8.3,4 + 3,4 2 b. 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) c. x 4 – 12x 3 + 12x 2 – 12x + 111 tại x = 11

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG