Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức . Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn không dương là

Cho biểu thức f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 4 x minus 12 over denominator x squared minus 4 x end fraction . Tập hợp tất cả các giá trị của x  thỏa mãn f left parenthesis x right parenthesis không dương là

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: hay

Ta có: 

 

hay  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG