Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức P= 4 x 3 x 2 . 3 x ​ ​ ​ , x>0.Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Cho biểu thức P=, x>0.Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  1. P=

  2. P=

  3. P=

  4. P=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P= 4 x 3 x 2 . 3 x ​ ​ ​ = 4 x 3 x 2 . x 2 3 ​ ​ ​ = 4 x 3 x 2 7 ​ ​ ​ = 4 x . x 6 7 ​ ​ = 4 x 6 13 ​ ​ = x 24 13 ​

P===

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = x − 2 x − 1 ​ ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG