Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức P = 2x(x 2 – 4) + x 2 (x 2 – 9). Hãy chọn câu đúng: A. Giá trị của biểu thức P tại x = 0 là 1 B. Giá trị của biểu thức P tại x = 2 là -20 C. Giá trị của biểu thức P tại x = -2 là 30 D. Giá trị của biểu thức P tại x = -9 là 0

Cho biểu thức P = 2x(x2 – 4) + x2(x2 – 9). Hãy chọn câu đúng:

A. Giá trị của biểu thức P tại x = 0 là 1

B. Giá trị của biểu thức P tại x = 2 là -20

C. Giá trị của biểu thức P tại x = -2 là 30

D. Giá trị của biểu thức P tại x = -9 là 0

  1. Giá trị của biểu thức P tại x = 0 là 1 

  2. Giá trị của biểu thức P tại x = 2 là -20 

  3.  Giá trị của biểu thức P tại x = -2 là 30 

  4. Giá trị của biểu thức P tại x = -9 là 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Thay x = 0 vào P ta được P = 2.0(0 2 – 4) + 0 2 (0 2 – 9) = 0 nên A sai. Thay x = -2 vào P ta được P = 2.(-2).((-2) 2 – 4) + (-2) 2 .((-2) 2 – 9) = -20 nên C sai. Thay x = -9 vào P ta được P = 2.(-9).((-9) 2 – 4) + (-9) 2 .((-9) 2 – 9) = 4446 nên D sai. Thay x = 2 vào P ta được P = 2.2.(2 2 – 4) + 2 2 (2 2 – 9) = 4.0 + 4.(-5) = -20 nên B đúng Đáp án cần chọn là: B. Giá trị của biểu thức P tại x = 2 là -20

Lời giải

Thay x = 0 vào P ta được

P = 2.0(02 – 4) + 02(02 – 9) = 0 nên A sai.

Thay x = -2 vào P ta được

P = 2.(-2).((-2)2 – 4) + (-2)2.((-2)2 – 9) = -20 nên C sai.

Thay x = -9 vào P ta được

P = 2.(-9).((-9)2 – 4) + (-9)2.((-9)2 – 9) = 4446 nên D sai.

Thay x = 2 vào P ta được

P = 2.2.(22 – 4) + 22(22 – 9) = 4.0 + 4.(-5) = -20 nên B đúng

Đáp án cần chọn là: B. Giá trị của biểu thức P tại x = 2 là -20 

2

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG