Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức M = x 2 (3x – 2) + x(-3x 2 + 1). Hãy chọn câu đúng A. Giá trị của biểu thức M tại x = 0 là 1 B. Giá trị của biểu thức M tại x = 1 là 1 C. Giá trị của biểu thức M tại x = -2 là -6 D. Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là -15

Cho biểu thức M = x2(3x – 2) + x(-3x2 + 1). Hãy chọn câu đúng

A. Giá trị của biểu thức M tại x = 0 là 1

B. Giá trị của biểu thức M tại x = 1 là 1

C. Giá trị của biểu thức M tại x = -2 là -6

D. Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là -15

  1. Giá trị của biểu thức M tại x = 0 là 1 

  2. Giá trị của biểu thức M tại x = 1 là 1 

  3. Giá trị của biểu thức M tại x = -2 là -6 

  4. Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là -15 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có M = x 2 (3x – 2) + x(-3x 2 + 1) = x 2 .3x + x 2 .(-2) + x.(-3x 2 ) + x.1 = 3x 3 – 2x 2 – 3x 3 + x = -2x 2 + x Thay x = 0 vào M = -2x 2 + x ta được M = -2.0 2 + 0 = 0 nên A sai. Thay x = 1 vào M = -2x 2 + x ta được M = -2.1 2 + 1 = -1 nên B sai Thay x = -2 vào M = -2x 2 + x ta được M = -2.(-2) 2 + (-2) = -10 nên C sai. Thay x = 3 vào M = -2x 2 + x ta được M = -2.3 2 + 3 = -15 nên D đúng Đáp án cần chọn là: D. Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là -15

Lời giải

Ta có M = x2(3x – 2) + x(-3x2 + 1) = x2.3x + x2.(-2) + x.(-3x2) + x.1

                                                    = 3x3 – 2x2 – 3x3 + x = -2x2 + x

Thay x = 0 vào M = -2x2 + x ta được

M = -2.02 + 0 = 0 nên A sai.

Thay x = 1 vào M = -2x2 + x ta được

M = -2.12 + 1 = -1 nên B sai

Thay x = -2 vào M = -2x2 + x ta được

M = -2.(-2)2 + (-2) = -10 nên C sai.

Thay x = 3 vào M = -2x2 + x ta được

M = -2.32 + 3 = -15 nên D đúng

Đáp án cần chọn là: D. Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là -15 

4

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG