Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức D = x 3 + 5 − x 3 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho biểu thức  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

    1. Biểu thức D phụ thuộc vào giá trị của x.
    1. Biểu thức D có bậc là 3 .  
    1. Biểu thức D không phụ thuộc vào giá trị của x .
  1. Biểu thức D có bậc là 1 .

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D = x 3 + 5 − x 3 = 5 ⇒ Bi ể u th ứ c D kh o ^ ng ph ụ thu ộ c v a ˋ o gi a ˊ tr ị c ủ a x CHỌN C

CHỌN C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu thức sau: a. A = x 2 – 6x + 11 b. B = 2x 2 + 10x – 1 c. C = 5x – x 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG